Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải
30/10/2019

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo kết quả phát hành số 148/2019/CV-TCD ngày 24/10/2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Mã chứng khoán: TCD, Niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 3.822.890 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác