Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN thông báo về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi cổ tức cho cổ đông hiện hữu của CTCP Chứng khoán AIS
25/10/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi cổ tức cho cổ đông hiện hữu của CTCP Chứng khoán AIS (Công ty). Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 10/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/10/2019, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 08/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/10/2019 và Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty số 22/NQ-HĐQT ngày 22/10/2019 và các quy định pháp luật có liên quan.

UBCKNN

Các tin khác