Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty cổ phần Rạng Đông Holding
24/10/2019

Ngày 18/10/2019, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo số 108/CV-RDP ngày 18/10/2019 của Công ty cổ phần Rạng Đông Holding (Mã CK: RDP – Niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 3.393.854 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác