Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Đầu tư và phát triển đa quốc gia I.D.I
09/10/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo báo cáo số 01/BC/IDI-2019 ngày 27/9/2019 của CTCP Đầu tư và phát triển đa quốc gia I.D.I (mã CK: IDI, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 01/NQ-ĐHCĐ/2019 ngày 25/4/2019, Nghị quyết HĐQT số 1709/QĐ-HĐQT/2019 ngày 17/9/2019, Quyết định HĐQT số 639/QĐ/HĐQT/2019 ngày 27/9/2019, Quyết định HĐQT số 640/QĐ/HĐQT/2019 ngày 27/9/2019 và quy định của pháp luật hiện hành.

UBCKNN

Các tin khác