Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Tổng CTCP Bưu chính Viettel
16/05/2019

Ngày 13/5/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo phát hành số 943/BC-VTP-PC ngày 7/5/2019 của Tổng CTCP Bưu chính Viettel. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 41/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2019, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 52/NQ-HĐQT ngày 13/5/2019 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác