Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Công nghiệp Tung Kuang
16/05/2019

Ngày 13/5/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 105 ngày 10/5/2019 của CTCP Công nghiệp Tung Kuang. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 01/2019/NQĐHĐCĐ ngày 2/4/2019, Nghị quyết HĐQT số 303/TK-HĐQT ngày 30/3/2019 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác