Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 của CTCP Dược Hà Tĩnh
16/05/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 số 05/HDP-2019 ngày 24/4/2019 của CTCP Dược Hà Tĩnh. Theo Báo cáo, số lượng cổ phiếu được Công ty phân phối là 709.205 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 99,98% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành).

UBCKNN

Các tin khác