Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức và ESOP của CTCP Vang Thăng Long
12/10/2018

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức và ESOP năm 2018 số 06/2018/VTL ngày 1/8/2018 của CTCP Vang Thăng Long (mã CK: VTL) và các tài liệu giải trình đến ngày 8/10/2018. Phương án phát hành của công ty thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số 01/2018/CPVTL-ĐHCĐ ngày 5/6/2018, nghị quyết HĐQT số 03/2018/NQ-HĐQT ngày 31/7/2018 về việc phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức và ESOP năm 2018 của Công ty và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác