Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Thuốc Thú y Trung Ương I
06/06/2014

Ngày 4/6/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Thuốc Thú y Trung Ương I theo Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 30TCTY/BC ngày 20/5/2014 và Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 31TCTY/BC ngày 20/5/2014. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 16 NQ/ĐHĐCĐ ngày 20/4/2014, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27A HĐQT/NQ ngày 25/4/2014 và các quy định của pháp luật.

(UBCKNN)

Các tin khác