Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 1
03/06/2014

  Ngày 02/06/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 1. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TVDD1 ngày 25/4/2014 của Công ty và các quy định của pháp luật.

(UBCKNN)

Các tin khác