Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Mobifone
03/06/2014

  Ngày 29/5/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Mobifone (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 0102636299 đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 16/5/2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp) theo Báo cáo phát hành số 729/2014/BC-MBT ngày 08/5/2014. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2014/MBT ngày 15/4/2014, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 26/NQ/HĐQT ngày 25/4/2014 và các quy định của pháp luật.

(UBCKNN)

Các tin khác