Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức của CTCP Cơ điện Trần Phú
29/05/2014

  Ngày 26/5/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức số 05/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2014 của CTCP Cơ điện Trần Phú. Theo Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức số 05/2014/NQ-ĐHĐCĐ, số lượng cổ phiếu được CTCP Cơ điện Trần Phú phát hành trả cổ tức thành công là 2.240.000 cổ phiếu.

(UBCKNN)

Các tin khác