Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú
20/05/2014

   Ngày 8/5/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức số 342/BC-PP ngày 24/9/2013 của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú. Theo Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức số 342/BC-PP, số lượng cổ phiếu được Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú phát hành trả cổ tức thành công là 3.125.000 cổ phiếu.

(UBCKNN)

Các tin khác