Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Sản xuất và Thương mại May Sài Gòn
13/05/2014

  Ngày 7/5/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Sản xuất và Thương mại May Sài Gòn, theo Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 70/TGĐ.CT ngày 5/5/2014. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III số 01/NQ-ĐHĐCĐ 14 ngày 12/4/2014, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/NQ-HĐQT/NK3 ngày 22/4/2014 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối.

(UBCKNN)

Các tin khác