Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu trả cổ tức của CtyCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền
12/06/2013

Ngày 27/5/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2012 cho cổ đông hiện hữu theo Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức ngày 22/5/2013 của CtyCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền. Căn cứ Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu trả cổ tức, Công ty thực hiện phát hành 1.400.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 số 010413/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2013, Nghị quyết HĐQT số 030513/QĐ-HĐQT ngày 15/5/2013 và theo các quy định hiện hành của pháp luật.

(UBCKNN)

Các tin khác