Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSteel
01/07/2022

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo số 410/BC-KK ngày 27/6/2022 của CTCP Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh – VNSteel (mã cổ phiếu: HMC, niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phát hành 6.299.999 cổ phiếu để trả cổ tức.

UBCKNN

Các tin khác