Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành để trả cổ tức của CTCP Garmex Sài Gòn
28/09/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo kết quả số 178/BC.2021 ngày 18/09/2021 của CTCP Garmex Sài Gòn (mã cổ phiếu: GMC, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 2.994.979 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác