Skip to content
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Bất động sản Netland
12/12/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành để trả cổ tức số 103/2019/BC-NRC ngày 19/11/2019 của CTCP Bất động sản Netland (NRC). Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 08/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2019, Nghị quyết HĐQT số 1911-1/2019/NQ-HĐQT ngày 19/11/2019, Nghị quyết HĐQT số 1911/2019/NQ-HĐQT ngày 19/11/2019 của NRC và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác