Skip to content
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Khang Minh Group
20/11/2019

Ngày 11/11/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo phát hành số 41/CV- KM/2019 ngày 6/11/2019 của CTCP Khang Minh Group (GKM). Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 01/NQ/ĐHĐCĐ-KM/2019 ngày 23/4/2019; Nghị quyết HDDQT số 09/NQ-KM/2019 ngày 6/11/2019 của CTCP Khang Minh Group và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác