Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế
15/11/2019

Ngày 13/11/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo phát hành số 1179/VTSPK-TCKT ngày 5/11/2019 của CTCP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế (Mã CK: GSP – Niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM). Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 5/11/2019, Nghị quyết HĐQT số 55/NQ-VTSPK-HĐQT ngày 5/11/2019 và quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác