Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng
09/09/2020

Ngày 07/09/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo kết quả phát hành số 92/BC-LHC ngày 04/09/2020 của CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng (Công ty/LHC). Theo đó, Công ty đã phát hành 3.600.000 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác