Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO
09/09/2020

Ngày 20/08/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 04/NQ-CT ngày 12/06/2020 và được HĐQT thông qua việc triển khai thựchiện tại Ngị quyết số 06/NQ-CT ngày 13/08/2020 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác