Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
UBCKNN nhận được đầy đủ báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt
14/08/2020

  

Ngày 4/8/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt. Theo đó, kết quả phát hành như sau:

Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 3.545.951 cổ phiếu;

Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 3.545.203 cổ phiếu;

Số nhà đầu tư được phân phối: 1.895 cổ đông.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt liên hệ với Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để thực hiện các thủ tục về niêm yết/giao dịch bổ sung.

UBCKNN

Các tin khác