Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Thiết bị
13/09/2018

Ngày 10/9/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo số 198/2018-CPTB ngày 10/9/2018 của Công ty cổ phần Thiết Bị. Theo Báo cáo, số lượng cổ phiếu Công ty cổ phần Thiết Bị đã phân phối là 881.566 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác