Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của CTCP Chứng khoán Nhật Bản
27/11/2020

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Giấy đăng ký chào bán ngày 22/10/2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản (Công ty). Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 2001/NQ.BT/ĐHĐCĐ ngày 25/9/2020, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty số 2001.01/QĐ.BT/HĐQT-JSI ngày 08/9/2020 và các quy định của pháp luật hiện hành.

UBCKNN  

  

Các tin khác