Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Masan Meatlife
15/09/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Masan Meatlife. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 208/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2020, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 340/2020/NQ-HĐQT ngày 19/8/2020, Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị số 345/2020/QĐ-CTHĐQT ngày 24/08/2020 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác