Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Hàng tiêu dùng Masan
11/09/2020

Ngày 24/8/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Báo cáo phát hành số 08201/2020/CV-MSC ngày 20/8/2020 của CTCP Hàng tiêu dùng Masan. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ-MSC ngày 30/6/2020, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 28/2020/NQ-HĐQT ngày 20/8/2020, Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị số 28A/2020/QĐ-CTHĐQT ngày 20/8/2020, Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị số 28B/2020/QĐ-CTHĐQT ngày 20/8/2020 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác