Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội
09/09/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động số 45/2020/NHA-BC ngày 18/8/2020 của Tổng Công ty Đầu tư phát triển và Đô thị Nam Hà Nội (Tổng Công ty / mã CK: NHA). Phương án phát hành của Tổng Công ty thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 01/2020/NHA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/06/2020, Nghị quyết HĐQT số 07/2020/NHA/NQ-HĐQT ngày 18/08/2020 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động của Tổng công ty và các quy định pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác