Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Dược Hà Tĩnh
03/12/2019

Ngày 28/11/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Dược Hà Tĩnh theo Báo cáo phát hành số 46/HDP-2019 ngày 27/11/2019. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2017-VB ngày 30/9/2017, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2019, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NQ-HĐQT-2019 ngày 20/11/2019 và các quy định pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác