Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty của CTCP Siam Brothers Việt Nam
04/10/2019

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo nội dung Báo cáo số 2709/SBV ngày 27/9/2019 của CTCP Siam Brothers Việt Nam (mã chứng khoán SBV, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh). Phương án phát hành thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ.ĐHĐCĐ ngày 19/4/2019, Nghị quyết HĐQT số 2709/NQ-HDQT ngày 27/9/2019 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác