Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty của CTCP Dịch vụ Hàng hòa Sài Gòn
27/09/2019

Ngày 24/9/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo nội dung tại Báo cáo kết quả phát hành số SCSC19/UBCK/383 ngày 23/9/2019 của CTCP Dịch vụ Hàng hòa Sài Gòn (Mã chứng khoán: SCS, niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 380.000 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác