Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long
26/09/2019

Ngày 24/9/2019, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Báo cáo kết quả số 173/2019/CV/NLG ngày 23/9/2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán NLG, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, số lượng cổ phiếu đã phân phối là 1.709.964 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác