Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty của Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động
20/09/2019

Ngày 18/09/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo Báo cáo kết quả phát hành số 73/2019-MWG ngày 17/9/2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (mã chứng khoán: MWG – Niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 50.000 cổ phiếu.

UNCKNN

Các tin khác