Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty của Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta
11/09/2019

Ngày 09/9/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo nội dung báo cáo kết quả phát hành ngày 03/9/2019 được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 53/GCN-UBCK ngày 09/8/2019 của Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta (Mã chứng khoán: FMC, Niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 804.000 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác