Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ báo cáo về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - TCB
11/09/2019

Ngày 26/08/2019, Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động theo Báo cáo số 0975/2019/HĐQT-TCB ngày 19/08/2019 của Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Mã CK: TCB – Niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 13/04/2019, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 30/07/2019, Nghị quyết HĐQT số 0949/2019/NQHĐQT-TCB ngày 14/8/2019, Nghị quyết HĐQT số 224/2018/NQ-HĐQT ngày 03/03/2018 và quy định của pháp luật hiện hành.

UBCKNN

Các tin khác