Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành ESOP của CTCP Vật tư Hậu Giang
28/01/2022

UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành ESOP theo Báo cáo phát hành số 13.VT.2022 ngày 18/01/2022 của CTCP Vật tư Hậu Giang (Mã chứng khoán: HAM tại Upcom). Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01-NQ/ĐHĐCĐ.2021 ngày 29/04/2021, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/NQ-HĐQT.2021 ngày 05/11/2021, 07/NQ-HĐQT.2021 ngày 05/11/2021, 08/NQ-HĐQT.2021 ngày 05/11/2021 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác