Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty của CTCP Transimex
20/09/2019

Ngày 18/9/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo báo cáo kết quả phát hành số 380/TMS-2019 ngày 16/9/2019 của CTCP Transimex (mã CK: TMS, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 665.265 cổ phiếu

UBCKNN

Các tin khác