Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được báo cáo phát cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Đầu tư và Phát triển Thành Đạt
05/09/2019

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động số 57/2019/DTD-BC ngày 29/7/2019 của CTCP Đầu tư và Phát triển Thành Đạt (Mã CK: DTD). Phương án phát hành của Công ty thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 01/2019/DTD/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2019, Nghị quyết HĐQT số 59/2019/DTD/NQ-HĐQT ngày 29/7/2019 về việc thông qua thực hiện phương án phát hành và hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác