Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương
28/01/2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo Báo cáo số 02/2022/KS ngày 25/01/2022 của CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (Mã cổ phiếu: KSB – niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 3.000.000 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác