Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình
27/01/2022

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo Báo cáo số 02/2022/CV-HĐQT.HBC ngày 24/01/2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (Mã cổ phiếu: HBC – niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 3.238.570 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác