Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả sử dụng cổ phiếu quỹ bán người lao động của CTCP FPT
21/01/2022

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả sử dụng cổ phiếu quỹ bán cho người lao động theo Báo cáo số 16/FPT-FAF ngày 17/01/2022 của Công ty cổ phần FPT (Mã cổ phiếu: FPT – niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã bán 82.376 cổ phiếu quỹ cho người lao động.

UBCKNN

Các tin khác