Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ của CTCP chứng khoán Bản Việt
16/09/2020

  Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo Báo cáo số 425/2020/CV.VCSC ngày 25/8/2020 của Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt. Phương án bán cổ phiếu quỹ được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ.VCSC ngày 24/6/2020, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 29/2020/NQ-HĐQT.VCSC ngày 24/8/2020 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác