Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ của CTCP Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh
26/08/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP theo nội dung báo cáo giao dịch số 100/2020/BC-GIL ngày 04/08/2020 của CTCP Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Mã chứng khoán: GIL, niêm yết tại Sở GDCK Tp.Hồ Chí Minh). Phương án thu hồi cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc của Công ty thực hiện theo Nghị quyết HĐQT số 24/2020/NQ-HĐQT ngày 04/08/2020 và quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác