Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu của người lao động nghỉ việc trước thời hạn cam kết làm cổ phiếu quỹ của CTCP Dịch vụ Du lịch Bến Thành
26/08/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu của người lao động nghỉ việc trước thời hạn cam kết làm cổ phiếu quỹ của CTCP Dịch vụ Du lịch Bến Thành theo báo cáo giao dịch số 111/CV-DLBT ngày 4/8/2020. Phương án mua lại cổ phiếu được thực hiện theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/NQ-HĐQT ngày 30/7/2020 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác