Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ của CTCP Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa
04/02/2020

Ngày 20/1/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ số 01/2020/BC-CTXKTS ngày 13/1/2020 của CTCP Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa. Phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của CTCP Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/NQĐH-CTXKTS ngày 25/4/2019, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2020/NQ-HĐQT ngày 5/1/2020 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác