Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả thu hồi cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty của CTCP Đầu tư Thương mại SMC
31/12/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả thu hồi cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo nội dung tại Báo cáo kết quả số 394/2019/CV-HĐQT ngày 20/12/2019 của CTCP Đầu tư Thương mại SMC (mã chứng khoán: SMC, niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM).

UBCKNN

Các tin khác