Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo giao dịch bán lại cổ phiếu quỹ của Ngân hàng TMCP Quân Đội
20/12/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo giao dịch bán lại cổ phiếu quỹ theo Báo cáo số 1365/BC-MB-HĐQT ngày 6/12/2019 của Ngân hàng TMCP Quân Đội (Mã CK: MBB, niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM). Phương án giao dịch bán cổ phiếu quỹ được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 06/NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2019, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 56/NQ-MB-HĐQT ngày 6/12/2019 và quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác