Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ cho người lao động của CTCP Thuốc Thú y Trung ương Navetco
03/12/2019

Ngày 27/11/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ cho người lao động theo Báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ số 424/BC-NVC ngày 29/10/2019 và Báo cáo chào bán cổ phiếu quỹ cho người lao động số 456/BC-NVC ngày 25/11/2019 của CTCP Thuốc Thú y Trung ương Navetco (Mã chứng khoán: VET tại Upcom). Phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 403/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/10/2019 và Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị số 456/QĐ-NVC ngày 25/11/2019 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác