Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh
02/12/2019

Ngày 20/11/2019, Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo nội dung báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu số 1342/2019/CV-HDBank ngày 28/10/2019 của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh (Mã chứng khoán: HDB, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Ngân hàng thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 14/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 8/10/2019, Nghị quyết HĐQT số 34/2019/NQ-HĐQT ngày 28/10/2019 và quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác