Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần Đầu tư LDG
08/11/2019

  Ngày 04/11/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu số 296/2019/CV-LDG ngày 30/10/2019 của Công ty cổ phần Đầu tư LDG (Mã chứng khoán: LDG; Niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh). Phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 9/3/2018, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21/2019 NQ-HĐQT ngày 23/10/2019 và quy định của pháp luật

UBCKNN

Các tin khác